ਸਮਸੂਨ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 67 ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ

ਸੈਮਸਨ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਬਣਾਏਗਾ
ਸੈਮਸਨ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਬਣਾਏਗਾ

ਸਮਸੂਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਸੀਦ


ਸੈਮਸਨ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਲਾਅ ਨੰ. 657 ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ; ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ, ਕਲਾਸ, ਗ੍ਰੇਡ, ਨੰਬਰ, ਯੋਗਤਾ, ਕੇਪੀਐਸਐਸ ਕਿਸਮ, ਕੇਪੀਐਸਐਸ ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ.

S

N

ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਕਲਾਸ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਟੁਕੜਾ ਯੋਗਤਾ ਲਿੰਗ KPSS
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਕੇਪੀਐਸ ਬੇਸ
ਰੇਟਿੰਗ
1 ਇੰਜੀਨੀਅਰ TH 8 1 ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਪਿ Engineeringਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਮਰਦ / ਔਰਤ P3 70
2 ਇੰਜੀਨੀਅਰ TH 8 2 ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਮਰਦ / ਔਰਤ P3 70
3 ਇੰਜੀਨੀਅਰ TH 8 3 ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਮਰਦ / ਔਰਤ P3 70
4 ਇੰਜੀਨੀਅਰ TH 8 1 ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਮਰਦ / ਔਰਤ P3 70
5 ਇੰਜੀਨੀਅਰ TH 8 3 ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮਰਦ / ਔਰਤ P3 70
6 ਇੰਜੀਨੀਅਰ TH 8 5 ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਮਰਦ / ਔਰਤ P3 70
7 ਇੰਜੀਨੀਅਰ TH 8 5 ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਮਰਦ / ਔਰਤ P3 70
8 ਆਰਕੀਟੈਕਟ TH 8 1 ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮਰਦ / ਔਰਤ P3 70
9 ਕੈਮਿਸਟ TH 8 2 ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮਰਦ / ਔਰਤ P3 70
10 ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ TH 8 6 ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਮਰਦ / ਔਰਤ P93 70
11 ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ TH 9 1 ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਪਿ Programਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਮਰਦ / ਔਰਤ P93 70
12 ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ TH 9 1 ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਮਰਦ / ਔਰਤ P93 70
13 ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ TH 9 10 ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਮਰਦ / ਔਰਤ P93 70
14 ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ TH 9 8 ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਮੈਪ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੈਡਸਟ੍ਰਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਮਰਦ / ਔਰਤ P93 70
15 ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ TH 9 3 ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਮਰਦ / ਔਰਤ P93 70
16 ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ TH 9 2 ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਮਰਦ / ਔਰਤ P93 70
17 ਕੁਲੈਕਟਰ ਪੀ 9 - 10 -11 11 ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਲੇਖਾਕਾਰੀ, ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿੱਤ, ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ. ਮਰਦ / ਔਰਤ P3 70
18 ਦੇ ਵਕੀਲ AH 7 2 ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਅ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮਰਦ / ਔਰਤ P3 70

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਮ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਯਮ

ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਖਾਲੀ ਸਿਵਲ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ.

1) ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਨਿਯਮ

ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 657 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 48 ਦੇ ਪੈਰਾ (ਏ) ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ;

a) ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ,

ਅ) ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ,

c) ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਕੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੋਡ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 53 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ; ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗਬਨ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਚੋਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਦੁਰਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ, ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ,

d) ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ; ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਰਗਰਮ ਮਿਲਟਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,

e) ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ,

f) ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ,

g) ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ (ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ.)

2) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ

a) ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 2018 ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੋਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ (ਕੇਪੀਐਸਐਸ) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਕੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੇਪੀਐਸਐਸ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ,

ਅ) ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.,

3) ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ;

ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ http://www.saski.gov.tr ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਤੇ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ,

a) ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾੱਪੀ,

ਬੀ) ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਾੱਪੀ, ਜਾਂ ਬਾਰਕੋਡ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਈ-ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ (ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ.)

c) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਕਾਪੀ, (ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਸਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ.)

ਡੀ) ਕੇਪੀਐਸਐਸ ਨਤੀਜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਐਸਵਾਈਐਮ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਬਾਰਕੋਡ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟਆਉਟ,

e) ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ,

f) ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿ hisਟੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,

g) 4 ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਫੋਟੋਆਂ, (1 ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ)

h) ਵਕੀਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਾੱਪੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾੱਪੀ (ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਸਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ.)

i) ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ,

4- ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਾਰੀਖ, ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਦ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ;

a) ਉਮੀਦਵਾਰ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 06.04.2020 ਤੋਂ 17.04.2020 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ 17.00 ਵਜੇ ਤੱਕ (08.00-17.00 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ) ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ.

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ;

- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ http://www.saski.gov.tr ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਡਰੈਸ,

- ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੈਮਸੂਨ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ (ਡੈਨੀਜ਼ੇਵਲੇਰੀ ਮਹੱਲੇਸੀ 228. ਸੋਕਕ ਨੰ: 4 ਅਟਕਮ / ਸੈਮਸੂਨ). (ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.)

ਅ) ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ areੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

c) ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੇਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

5- ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ - ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

)) ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੀਆਰ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ Yਐਸਵਾਈਐਮ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ, ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਅ) ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.

c) ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕੇਪੀਐਸਐਸ ਦੇ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਸੋਮਵਾਰ, 20.04.2020 ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ http://www.saski.gov.tr ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

d) ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਲੱਭੀ ਗਈ ਹੈ "ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼" ਉਹ www.saski.gov.tr ​​ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਤੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ.

e) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

6- ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ

ਸਮਸੂਨ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ (ਡੈਨੀਜ਼ੇਵਲੇਰੀ ਮਹੱਲੇਸੀ 228. ਸੋਕਕ ਨੰ: 4 ਅਟਕਮ / ਸੈਮਸੂਨ); ਭਰਤੀ ਲਈ 27/04/2020-08/05/2020 ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ:

ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ

ਅਟਾਰਟਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਜ਼ ਲਾਅ ਨੰ. 657

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱ Legਲਾ ਵਿਧਾਨ

ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਮਾਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

7- ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਮੁਲਾਂਕਣ; ਤੁਰਕੀ, Ataturk ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, 657 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕ ਵਿਚ, ਜਦਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਅੰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਯੋਗਤਾ, 100 ਅੰਕ ਅੱਠ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ. ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਦੀ averageਸਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਕੋਰ; ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਕੇਪੀਐਸਐਸ ਸਕੋਰ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਦੀ averageਸਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅੰਕ ਇਕੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇਪੀਐਸਐਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਥਾਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ; ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਾਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੰਕ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ.

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿutorਸਰ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਪੀਲ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ.

ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਏਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ


ਰੇਲਵੇ ਨਿ Newsਜ਼ ਖੋਜ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਟਿੱਪਣੀ