ਕੁਤੁਹਾ-ਅਫਯੋਨ-ਏਸਕੀਸ਼ਹਿਰ-ਈਸਪਾਰਟਾ-ਡੈਨੀਜਲੀ-ਬਰਦੂਰ-ਕੋਨਯਾ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਟੀਸੀਡੀਡੀ

ਅਫਯਨ, ਕਤਾਹੀਆ, ਇਸਪਾਰਤਾ, ਏਸਕੀਹਰ, ਬੁਰਦੂਰ, ਡੇਨੀਜ਼ਲੀ ਅਤੇ ਕੋਨੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ, ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ.

ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਨਸ਼ੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੈ; ਕੀੜੇਮਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਸਪਰੇਅ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਰਸਤਾ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੋਨੀਤ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਮਾਤਰ, ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀ ਹਨ.

ਰੋਗਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ:
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਅਪ੍ਰੈਲ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਅਲੀ Çਟਿੰਕਾਯਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਫਯੋਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਯੋਨੇਹੀਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ
ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਫ.ਐੱਮ.ਐੱਨ. ਅਤੇ ਕਾਤਹੱਈਆ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਲਮਾਹਮੂਟ, ਯੇਲਡਰਿਕਮਕੈਲ, ਅਤੇ ਡਮਲੁਪਨਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗੇਸਕ ਨੈਟੋ ਫਿ oilਲ ਆਇਲ ਫੀਲਡ.
ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਫ. ਐੱਨ. ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਫ.ਆਈ.ਐੱਨ., ਕਤਾਹਿਆ ਅਤੇ ਇਸਪਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਜ਼ਲਗੈਲ, ਅਹਿਸਾਨੀਏ, ਦੀਰ, ਡੇਅਰਮੈਨਜ਼ੀ, lerਰਲਰ, ਅਲੇਅੰਟ, ਕੀਬੋਰਲੂ, ਬੋਜ਼ਾਨਨੀ, ਗਾਲਟਾਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਪਾਰਤਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ.
ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਕੇਤਾਹੀਆ ਅਤੇ ਏਸਕੀਹੇਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਲੁਕਯ, ਸਬੁਨਕੁਪੇਨਾਰ, ਪੋਰਸੁਕ, ਗੈਕੇਕੇਸਿਕ, ਕਜ਼ਲਿਨਲਰ, ਐਂਵੇਰੀਏ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ
ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਕਾਟਹੱਈਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਦਿਯਾਨ, ਸੈਟਲਾਇ ਅਤੇ ਦਜ਼ਕਰੀਆ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਫਯੋਨ ਅਤੇ ਕਤਾਹੀਆ ਪ੍ਰਾਂਤ
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਅਪ੍ਰੈਲ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਕੇਤਾਹੀਆ, ਬੁਰਦੂਰ ਅਤੇ ਈਸਪਰਟਾ ਡੇਮਰਸੀਆਨ, ਕਾਪਰਪ੍ਰੇਨ, ਗਜ਼ਲਈਰਟ,
ਤਵਾਨਲੀ ਅਤੇ ਗਮਗਾਨ, ਬਰਦੂਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਅਪ੍ਰੈਲ- ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਆਰਦਾਕ, ਬੋਜ਼ਕੁਰਟ, ਕੱਕਲਿਕ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਨੀਜ਼ਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ.
ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਓਬਨਲਰ, ,ay, ਸੁਲਤਾਨਦਾğı, ਅਕਸੀਹਰ, ਅਰਗੀਥਨ, ਸਾਵਾਨੀਕੁਗੈਲ, ਇਲਗਾਨ, ਕਾਦਹਾਨ, ਸਰਾਯਨੀ, ਮੇਯਦਾਨ, ਪਨਾਰਬਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰੋਜ਼ਲੁਹਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਯੋਨ ਅਤੇ ਕੋਨਿਆ ਵਿਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ
ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਮਈ ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਅਲੀ inkਟਿੰਕਯਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਟੇਨਾਜ਼ਟਾਈਪ, ਕੋਕੇਟੈਪ, Ç ਆਈਲਟਾਈਪ, ਸੈਂਡੇਕਲੀ, ਇਕਕਿਨੋਵਾ ਅਤੇ ਅਫਾਕਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਕਾਰਾਕੁਏ ਸਟੇਸ਼ਨ

ਰੇਲਵੇ ਨਿ Newsਜ਼ ਖੋਜ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਟਿੱਪਣੀ