ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਟੀਅਨ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਓਜden ਐਮੂਨਾ ਏਰਡੋਗਾਨਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ
59 ਟੇਕਰਡਗਾਗ

ਕੁਰਲੂ ਦੇ ਇਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਰਿਯਾ ਓਜ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਂਮੀਨ ਏਰਦੁਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ:

Çorlu’da gerçekleşen tren kazasında oğlu Arda Sel’i yitiren Mısra Öz, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a seslendi. Emine Erdoğan’ın III. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nden yaptığı “Hangi [ਹੋਰ ...]