ਕਸੇਰੀ -ਸਵਾਸ-ਕੈਸ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ

ਤੁਰਕੀ ਸਟੇਟ ਰੇਲਵੇ (ਟੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਡੀ.) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕਾਯਸਰੀ, ਸਿਵਾਸ, ਅਰਜਿਨਕਨ, ਏਰਜੁਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਸ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਬੂਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਘਣਤਾ ਕਾਰਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।


ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 01-18 ਮਈ 2018 ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਨਸ਼ੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹੈ; ਕੀੜੇਮਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਸਪਰੇਅ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਰਸਤਾ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੋਨੀਤ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਮਾਤਰ, ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀ ਹਨ.

ਰੋਗਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ:
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਮਈ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐਕਸ
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਕੇਐਸਰੀ ਅਤੇ ਸਿਵਾਸ ਵਿਚ ਸਰਾਂੋਲਾਨ-ਅਰਕਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ.
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਸਿਵਸ ਵਿਚ Şਰਕਲਾ-ਸਿਵਾਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਮਈ 04 ਸਿਵਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਸਿਵਸ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੜਕਾਂ
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਮਈ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਿਮਾਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿਚ ਡੈਮਿਰਡੀğ ਦਿਵੈਰਿਈ ਰੇਲਵੇ ਸੜਕਾਂ
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਸਿਵਸ ਅਤੇ ਏਰਜਿੰਕਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਦਿਵ੍ਰੀ-ਆਈਲਿਕ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ.
ਐਰਸਿੰਕਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਆਈਲਿਕ-ਕੇਮਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ
ਏਰਜੀਨਕੇਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਮਹ ਅਤੇ ਏਰਜਿਨਕਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਮਈ 2018
ਏਰਜਿਨਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਰਜੀਨਕੇਨ-Çadırkaya ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਮਈ 2018
ਏਰਜਿਨਕੈਨ ਅਤੇ ਏਰਜ਼ੂਰਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ Çadırkaya-Aşkale ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਮਈ 2018
ਏਰਸਕਾਲੀ-ਐਰਜ਼ੁਰਮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਐਰਜ਼ੂਰਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚਕਾਰ 13 ਮਈ 2018
ਏਰਜੁਰੁਮ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜ਼ੂਰਮ-ਕੋਪਰੁਕੋਮੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 14 ਮਈ 2018
ਏਰਜੂਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਪਰੁਕੁਏਈ-ਟੋਪਡਾਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 15 ਮਈ 2018
ਕਾਰਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਟੋਂਡਾਗ-ਸੈਲਮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 16 ਮਈ 2018
ਕਾਰਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸੇਲਿਮ-ਕਾਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 17 ਮਈ 2018
ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਐਕਸ


ਰੇਲਵੇ ਨਿ Newsਜ਼ ਖੋਜ

ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੋ

ਟਿੱਪਣੀ