ਰੇਲਵੇ

ਕਤੰਨਸੀਜ਼ ਟਰਾਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਾਰਡ

Katanersiz Tramvay Uygulamasına Uluslararası Ödül : Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Alaaddin-Adliye Raylı Sistem Hattı’ndaki katanersiz tramvay çalışması, dünyanın toplu taşımacılık alanındaki en büyük etkinliği olan UITP Dünya Toplu Taşımacılar [ਹੋਰ ...]

ਇੰਟਰਸੀਟੀ ਰੇਲਵੇ ਸਿਸਟਮ

ਟਰਬਜ਼ੋਨ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ SözcüSü Bülbül ਰੂਟ ਵੇਰਵਾ

ਟਰਬਜ਼ੋਨ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Sözcüਸੁ ਬਬਲਬੂਡੇਨ ਰੂਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: ਟਰਬਜ਼ੋਨ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Sözcüsü ve Makine Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Şaban Bülbül, Çevre Düzeni Planı’nda yer alan demiryolu güzergahlarıyla ilgili açıklama yaptı. [ਹੋਰ ...]