ਆਮ

ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ: 18 ਦਸੰਬਰ 1923 ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਆਫ ਨੈਫ਼ਿਆ, ਚੇਸਟਰ ਤਾਰੇ

Tarihte Bugün 18 Aralık 1923 Nafia Vekâleti, Chester ayrıcalığının iptal edildiğini noter kanalıyla bildirdi. 18 Aralık 1926 Samsun-Sivas Hattı’nın Turhal-Sivas bölümünün inşası Belçikalı Societe Industtrielle desTrava-ux şirketine verildi. Sözleşmeye göre [ਹੋਰ ...]