ਆਮ

ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ: 21 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 ਡਿਗਰਮਿਸਜ਼-ਬਾਲਕੀਸਿਰ ਲਾਈਨ ...

ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ 21 ਫਰਵਰੀ 1921 ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਕ ਪ੍ਰਾਇਸ ਕੈਸ਼ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 18-60 ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ. 21 ਫ਼ਰਵਰੀ 1931 ਡਿਗਰਮਿਸਜ਼-ਬਾਲਕੀਸਿਰ ਲਾਈਨ (162 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਜੂਲੀਅਸ ਬਰਜਰ ਕੌਂਕ ਇਹ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.