ਆਮ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ-ਸੈਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਨੇਕੇਸਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ

Ulaştırma Memur-sen Genel Başkanı Cankesen Açıklaması :Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası (Ulaştırma Memur-Sen) Genel Başkanı Can Cankesen, “Vefakar ve cefakar demiryolu çalışanlarının 50 yılın mağduriyetinden kurtulması lazım. Biz [ਹੋਰ ...]